Bangkok

Regulamin

Sklepu


Regulamin sklepu internetowego salonu Bangkok Masaż Tajski & Spa obowiązujący od dnia 17 maja 2021 roku.

Niniejszy dokument stanowi regulamin, w którym zawarte zostały zasady korzystania ze sklepu internetowego salonu Bangkok Masaż Tajski & Spa, w tym informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności, procedurze odstąpienia od umowy, a także postępowaniu reklamacyjnym.

Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.


Dane identyfikujące Sprzedawcę

Sklep internetowy salonu Bangkok Masaż Tajski & Spa prowadzony jest przez BANGKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 36, 85-008 Bydgoszcz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000808012, kapitał zakładowy 5.000 złotych w pełni opłacony, NIP: 588 245 35 15, REGON 384591779.

Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą drogą korespondencji e-mail na jeden z poniższych adresów:

 1. bydgoszcz.gdanska@localhost (dla salonu w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 36)
 2. bydgoszcz.jagiellonska@localhost (dla salonu w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 96)
 3. wejherowo@localhost (dla salonu w Wejherowie przy ul. Jana III Sobieskiego 227)
 4. koszalin@localhost (dla salonu w Koszalinie przy ul. Krzywoustego 2/1)

lub za pośrednictwem poczty na adres: BANGKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 36, 85-008 Bydgoszcz.


Definicje

Ilekroć w Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia;

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

Konsument – zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Cywilnego – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Newsletter – Usługa Elektroniczna polegająca na przysłaniu wiadomości pocztą elektroniczną zawierających m.in. informacje handlowe, jak również inne informacje związane z działalnością Sprzedawcy;

Regulamin – niniejszy regulamin,

Sklep – sklep internetowy salonu Bangkok Masaż Tajski & Spa działający pod adresem localhost,

Sprzedawca – BANGKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 36, 85-008 Bydgoszcz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000808012, kapitał zakładowy 5.000 złotych w pełni opłacony, NIP: 588 245 35 15, REGON 384591779,

Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu.


Postanowienia ogólne

Warunkiem skorzystania ze Sklepu i zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych lub cyfrowych w Sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Kupujący akceptując Regulamin wyraża tym samym zgodę na wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych i cyfrowych dostępnych w Sklepie opisanych na stronach Sklepu.

Sprzedawca prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaż detaliczną.

Wszystkie produkty fizyczne w Sklepie są nowe.

Do korzystania ze Sklepu oraz treści cyfrowych zakupionych za pośrednictwem Sklepu niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu,

posiadanie standardowego systemu operacyjnego,

standardowa przeglądarka internetowa,

przeglądarka plików .pdf,

posiadanie aktywnego adresu e-mail.

W sytuacji, w której, korzystanie z treści cyfrowych zakupionych w Sklepie wymagać będzie spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane będą w opisie treści cyfrowej w Sklepie przed jej zakupem.

Kupujący obowiązany jest do wprowadzania danych w Sklepie zgodnych ze stanem faktycznym. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.

Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym podczas korzystania ze Sklepu, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.


Usługi świadczone drogą elektroniczną w Sklepie

Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego następujące Usługi Elektroniczne: 1) umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy (Formularz Zamówienia), 2) przesyłanie Newslettera (jeżeli Kupujący zdecyduje się do niego zapisać).

Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie. Usługa Formularza Zamówienia ma charakter dobrowolny, jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego.

Zapis do Newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do Newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach Newslettera lub przesyłając żądanie do Sprzedawcy. Usługa Newslettera ma charakter dobrowolny.


Usługi świadczone są drogą elektroniczną (Usługi Elektroniczne) na rzecz Kupującego nieodpłatnie.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu i Usługami Elektronicznymi przez Sklep, Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail bangkokbydgoszcz.spa@gmail.com . W celu przyspieszenia i ułatwienia rozpatrywania reklamacji prosimy o wskazanie w opisie reklamacji:

 1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
 2. żądania Kupującego oraz
 3. danych kontaktowych Kupującego składającego reklamację.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Sprzedawca rozpatruje reklamację i poinformuje Kupującego o wyniku jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagałyby uzupełnienia Sprzedawca zwróci się do Kupujący, przed rozpatrzeniem reklamacji o ich uzupełnienie, przy czym Sprzedawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi Konsumentowi na reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu na papierze lub innym trwałym nośniku.


Zawarcie umowy sprzedaży lub umowy o dostarczenie treści cyfrowych

W celu zakupu produktu oferowanego w Sklepie (zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru produktu/produktów poprzez dodanie ich do koszyka. Kupujący po dodaniu do koszyka produktów zostanie przekierowany do Formularza Zamówienia.

W Formularzu Zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. W Formularzu Zamówienia Kupujący dokonuje wyboru sposobu dostawy zamówionych produktów oraz metody płatności za zamówienie.

Kupujący po uzupełnieniu Formularza Zamówienia w całości, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Kupującego zawarcia umowy sprzedaży lub odpowiednio umowy o dostarczenie treści cyfrowych, zostanie poinformowany o łącznej cenie produktu z kosztami dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia.

Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz podanie swoich danych osobowych niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy sprzedaży produktu/ów lub odpowiednio umowy o dostarczenie treści cyfrowych.


Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie.

Umowa sprzedaży w przypadku produktów fizycznych lub odpowiednio umowa o dostarczenie treści cyfrowych w przypadku produktów elektronicznych pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę drogą korespondencji e-mail na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju lub usługi, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

Umowa ma charakter jednorazowy, co oznacza, że Kupujący składając nowe zamówienie w Sklepie zmierza do zawarcia nowej umowy.

Kupujący, który wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie.

Kupujący, który wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 3 dni od zawarcia umowy.


Ceny. Sposób i koszty dostawy oraz płatność

Podane w Sklepie ceny są cenami brutto, przy czym nie obejmują kosztów dostawy, chyba że co innego wyraźnie wynika z warunków promocji stosowanej przez Sklep. Koszt wysyłki naliczany jest odrębnie, na zamówieniu przed zawarciem umowy z Kupującym wskazana jest łączna cena za produkty lub/i treści cyfrowe wraz z opłatą za dostawę.

Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia.

Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe polega na przesłaniu ich w formacie wskazanym na stronie Sklepu na adres e-mail wskazany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia.

Zamówienie obejmujące produkty fizyczne uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).

Zamówienie obejmujące treści cyfrowe uważa się za zrealizowane z chwilą przesłania wiadomości e-mail z treścią.

Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie/treści cyfrowej. Zamówione produkty powinny zostać wydane Konsumentowi w terminie do 30 dni.

Jeżeli Kupujący zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Sprzedawcy terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia.

Odbierając produkt Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem. Wraz z produktem dostarczane są dokumenty produktu (gwarancje – o ile Sprzedawca je przewiduje, instrukcje użytkowania itp.).

Aktualnie dostępne sposobu dostawy zamówienia obejmującego produkty fizyczne prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że na stronie Sklepu wskazana zostanie wyraźnie inna informacja. Sprzedawca może zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.

Aktualnie dostępne metody płatności za zamówienie prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.

Jeżeli Kupujący na etapie składania zamówienia poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.


Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w Regulaminie w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Uprawnienie to nie przysługuje w przypadkach opisanych w niniejszej sekcji poniżej w szczególności w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia w przypadku treści cyfrowych jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie lub mailowo na adresy Sprzedawcy wskazane w niniejszym Regulaminie w sekcji Dane identyfikujące Sprzedawcę.

Oświadczenie może być złożone (co oznacza że nie jest to wymagane) z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego jako załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta lub wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Konsument zobowiązany jest zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie produktu przed jego upływem. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.


Procedura reklamacji. Odpowiedzialność za wady

Na Sprzedawcy ciąży prawny obowiązek dostarczenia Kupującemu produktu oraz treści cyfrowej wolnej od wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt lub treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

Odpowiedzialność względem Kupującego niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona.

Jeśli Konsument stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenia lub składając oświadczenie stosownej treści.

Konsument może kontaktować się ze Sprzedawcą w celu złożenia reklamacji zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Konsumenta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

Przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


Dane osobowe

Sprzedawca jest jednocześnie administratorem danych osobowych Kupującego („Administrator”). Możesz skontaktować się z Administratorem drogą korespondencji e-mail wysyłając e-mail na adres iod@localhost.

Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i wykonywania pomiędzy Kupującym a Administratorem umowy, na warunkach określonych w Regulaminie, w tym w szczególności realizacji zamówienia, rozpatrywania reklamacji, jak również w celach kontaktowych i informacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania tej umowy lub do podjęcia działań na żądanie Kupującego, przed zawarciem umowy;
 2. dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz z przepisów o rachunkowości;
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Kupującym a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.

Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, przy czym podanie danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, dane adresowe, w wypadku Kupujących będących Konsumentami, a niebędących Konsumentami: nazwa firmy oraz numeru NIP, jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy pomiędzy Kupującym a Administratorem. Niepodanie danych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania umowy.

Administrator nie będzie podejmować wobec Kupującego decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

Dane osobowe Kupujących mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, hostingodawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze oraz dostawcom produktów.

Z uwagi na korzystanie z usług systemu MailChimp, w przypadku zapisu na Newslettera dane Kupujących mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Dostawca systemu MailChimp przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Dane osobowe Kupujących mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego) – w zależności, które ze zdarzeń nastąpi później.

Kupującemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Kupującemu przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, które dostarczył Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Kupujący może żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Kupującego jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Kupującemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem.

Kupującemu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi, że przetwarzanie danych narusza RODO.

Możliwość skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Konsument ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.


Postanowienia końcowe

Umowa sprzedaży, umowa o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane są w języku polskim.

Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

 1. konieczność zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść;
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wydanych przez odpowiedni organ;
 3. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej przyczynami technicznymi;
 4. zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Kupującemu;
 5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie;
 6. zmiany danych identyfikujących Sprzedawcę, w tym danych teleadresowych;
 7. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
 8. przeciwdziałanie nadużyciom;
 9. zmiany warunków korzystania ze Sklepu, mająca na celu poprawę obsługi Kupujących.

Wyżej wskazany katalog przyczyn do zmiany Regulaminu jest zamknięty.

Sprzedawca poinformuje Kupujących o zmianie Regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Sklepu oraz w przypadku Kupujących korzystających z Newslettera za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.

W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter) zmieniony Regulamin wiąże Kupującego, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział zawartej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Kupującego i Sprzedawcę umów o dostarczenie treści cyfrowych lub umów sprzedaży przed zmianą Regulaminu.

Kupujący nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji, czy udzielenia innych gwarancji finansowych Sprzedawcy.

Regulamin jest dostępny dla Kupującego w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej Sprzedawcy (localhost), w taki sposób że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.


Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: BANGKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 36, 85-008 Bydgoszcz

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy ………………………………..

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.