Bangkok

Polityka

Prywatności


Niniejszy dokument zawiera obowiązujące w Sklepie i serwisie pod domeną localhost zasady zbierania i wykorzystywania danych o jego użytkownikach, w tym przy składaniu przez nich zamówień na produkty lub treści cyfrowe oferowane w Sklepie. Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem Sklepu salonu Bangkok Masaż Tajski & Spa oraz posługuje się wyrażeniami w niej zdefiniowanymi.

Celem salonu Bangkok Masaż Tajski & Spa jest zapewnienie Ci ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO” oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich interesów w zakresie ochrony danych osobowych. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Tożsamość administratora danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest BANGKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 36, 85-008 Bydgoszcz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000808012, kapitał zakładowy 5.000 złotych w pełni opłacony, NIP: 588 245 35 15, REGON 384591779.


Dane kontaktowe administratora danych

Możesz skontaktować się z Administratorem:w formie pisemnej – adres do korespondencji: ul. Gdańska 36, 85-008 Bydgoszczdrogą korespondencji e-mail − na adres: iod@localhost


Cele przetwarzania danych i Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest umożliwienie Ci korzystania ze usług zawartych w Sklepie, w tym w celu wypełnienia Formularza Zamówień oraz korzystania z usługi Newsletter.

Cele przetwarzania danych które wskazujesz w Formularzu Zamówień związane są:

 1. z zawarciem umowy o świadczenie Usług Elektronicznych – usługi Formularz Zamówień, z zawarciem umowy sprzedaży lub z zawarciem umowy o dostarczenie treści cyfrowych na warunkach określonych w Regulaminie i jej wykonywaniem – podstawą takiego przetwarzania jest z niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 2. z kontaktem w celu realizacji którejkolwiek z ww. umów (w pkt a) – podstawą takiego przetwarzania jest z niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO; prawnie uzasadnionym interesem jest kontakt w celu realizacji Umowy.
 3. z archiwizacją dokumentów, statystyką oraz ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy – podstawą takiego przetwarzania jest z niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO; prawnie uzasadnionym interesem jest archiwizowanie dokumentów, prowadzenie statystyk i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed nimi.
 4. z dokonywaniem rozliczeń, w tym rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej – podstawą takiego przetwarzania danych jest niezbędność wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podstawą przetwarzania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”, w powyższych punktach jest:

Ad a): niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO;
Ad c) i c): niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO;
Ad d): niezbędność wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – punkt d)

W przypadku przetwarzania danych, które wskazujesz w przy zapisywania się na Newsletter – cele przetwarzania związane są z zawarciem i wykonywaniem umowy o świadczenie Usług Elektronicznych – Newsletter, na warunkach określonych w Regulaminie – podstawą takiego przetwarzania jest Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Cel, zakres oraz kategorie odbiorców danych przetwarzanych przez Administratora będą wynikały z działań podejmowanych każdorazowo przez Ciebie w ramach korzystania ze Sklepu.


Czas przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są one przetwarzane albo do czasu wniesienia sprzeciwu, jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub wycofania zgody, jeśli podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Później Jednocześnie Administrator będzie je przechowywać dane osobowe do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.


Kategorie odbiorców

Twoje dane osobowe być przetwarzane przez podwykonawców Administratora tj. – są to podmioty, z których usług Administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków, np. pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, hostingodawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze, dostawcom.

Jednocześnie wszelkie Twoje dane osobowe zawsze będą przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Z uwagi na korzystanie z usług systemu MailChimp, w przypadku zapisu na Newslettera Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Dostawca systemu MailChimp przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.


Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 2. do przenoszenia danych osobowych;
 3. do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO.

W celu skorzystania z uprawnień skontaktuj się z Administratorem.


Bangkok

Pliki

Cookies


Czym są pliki cookies?

Podobnie jak większość stron internetowych, Sklep korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies co umożliwia ulepszanie strony pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających.

Pliki typu cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w Twoim systemie teleinformatycznym (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia ze Sklepem) podczas przeglądania Sklepu i pozwalają na identyfikację w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.


Podstawa wykorzystywania plików cookies

Pliki cookies są wykorzystywane za Twoją zgodą. Twoja zgoda zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Ciebie do przeglądania treści na Sklepie.


Po co administrator korzysta z plików cookies?

Głównym celem korzystania przez Administratora z plików cookies jest zarządzanie Sklepem oraz poprawianie jakości przekazywanych przez niego treści. Pliki cookies są niezbędne konieczne w do prawidłowego wyświetlania i działania Sklepu.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w pikach cookies również: na potrzeby prowadzenia w celu prowadzenia anonimowych statystyk oraz analiz przedstawiających ilustrujących sposób korzystania ze Sklepu, przeciętny czas trwania długość trwania wizyty w Sklepie.

Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkowników Sklepu.


Jakiego rodzaju pliki cookies są wykorzystywane w Sklepie?

W Sklepie wykorzystywane są następującego rodzaju pliku cookies:

 1. pliki cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej;
 2. pliki cookies trwałe, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas; przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki;
 3. pliki cookies własne, które są ustawiane przez Sklep;
 4. pliki cookies podmiotów trzecich, ustawiane przez inne serwisy, tj. Google Analytics, Facebook, Instagram.

W Sklepie używane są pliki cookies własne, jak i pliki podmiotów trzecich.


Z jakich narzędzi korzysta administrator?

Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu tworzenia statystyk, analizowania funkcjonowania Sklepu, poprawiania jakości korzystania z niej (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu).


Jak zmienić ustawienia plików cookies?

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Możesz w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Sklepie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Możesz w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Cię przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzystasz. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że nie będziesz miał dostępu do niektórych treści na Sklepie, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie Sklepu.


Logi serwera

Korzystanie ze Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Sklep. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Administrator może wprowadzać zmiany w polityce prywatności m.in. z powodu zmian w powszechnie obowiązującym prawie lub rozwoju strony internetowej.