Bangkok

Regulamin programu

lojalnościowego


Wstęp

Regulamin – Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym w tym prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora.

Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Definicje

Organizator – BANGKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 36, 85-008 Bydgoszcz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000808012, kapitał zakładowy 5.000 złotych w pełni opłacony, NIP: 588 245 35 15, REGON 384591779.
Uczestnik – każda osoba fizyczna, nieprowadząca jednoosobowej działalności gospodarczej albo prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, dla której nabywane Usługi nie posiadają charakteru zawodowego, posiadająca:

 • pełną zdolność do czynności prawnych, albo
 • ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz pisemną zgodę opiekuna prawnego
 • lub inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który przystąpił do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie,

która założy Konto.

Formularz rejestracyjny – formularz dostępny na stronie internetowej Organizatora, którego wypełnienie jest niezbędne do przystąpienia do Programu Lojalnościowego.
Konto – indywidualne konto Uczestnika, zakładane po wypełnieniu przez Uczestnika Formularza rejestracyjnego. Dostęp do Konta jest możliwy po zalogowaniu się. Konto ważne jest do momentu jego usunięcia przez Uczestnika.
Program lojalnościowy/Program – działanie mające na celu nagradzanie Uczestników, którzy w szczególności dokonują zakupu towarów lub usług u Organizatora, a także wystawiają oceny w portalach internetowych, dotyczące działalności Organizatora, w sposób określony w Regulaminie. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa w okresie od 1.12.2023 r. do odwołania.
Punkty – wartości przyznawane Uczestnikowi przez Organizatora za zakup produktów lub usług, z wyłączeniem karnetów, w przeliczeniu 1 pkt za każdą wydaną złotówkę (1 zł = 1 pkt). Punkty oraz Nagrody uczestnik sprawdza po zalogowaniu się do Konta.
Nagroda – usługa, towar lub inne świadczenie, które Organizator umieścił w katalogu nagród, dostępnym w załączniku numer 3 do Regulaminu, na które można wymieniać zgromadzone w Programie Punkty.


UCZESTNICTWO

 1. Dla prawidłowego uczestnictwa w Programie, Uczestnik musi mieć zarejestrowane Konto w Programie, umożliwiające zbieranie Punktów.
 2. Przystąpienie do Programu lojalnościowego następuje poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza Rejestracyjnego oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, usuwając swoje Konto. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym, a wszystkie zebrane punkty przepadają, co oznacza, że nie jest możliwe ich późniejsze odzyskanie, wykorzystanie lub przeniesienie na inne – zarówno już istniejące, jak i nowo założone – Konto.
 4. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
 5. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto, w jednym czasie, w Programie lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora. Po usunięciu konta możliwe jest ponowne założenie, lecz bez możliwości przeniesienia lub odzyskania wypracowanych Punktów.

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Punkty są naliczane tylko w momencie zawierania transakcji. Organizator zastrzega, że aktualizacja liczby Punktów na Koncie może zająć do 24 godzin od przeprowadzenia transakcji.
 2. Za moment zawarcia transakcji uznaje się moment, w którym Uczestnik opłaci zakup usługi lub towaru.
 3. Punkty ważne są do momentu usunięcia Konta przez Uczestnika.
 4. W celu naliczenia Punktów Użytkownik ma obowiązek, przed transakcją, poinformowania pracownika Organizatora identyfikując się numerem telefonu przypisanym do Konta.
 5. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą aktywność.
 6. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
 7. Organizator ma prawo skorygować pule punktów Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo. W każdym takim przypadku, Uczestnik ma prawo do uzyskania informacji o powodzie takiego skorygowania, kontaktując się w tym celu z Organizatorem.
 8. Punkty gromadzone przez Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.
 9. Program nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażami oraz innymi programami lojalnościowymi i partnerskimi Organizatora.

ZASADY WYMIANY PUNKTÓW NA NAGRODY

 1. Zebrane w Programie punkty Uczestnik może wymieniać na Nagrody.
 2. Lista nagród wraz z ilością Punktów niezbędnych do ich odebrania znajduje się na stronie Organizatora po zalogowaniu do Konta.
 3. Nagrody można odebrać w salonach Organizatora lub w sklepie Internetowym Organizatora. Lista salonów Organizatora jest dostępna stronie internetowej dostępnej pod adresem: www.localhost.
 4. Uczestnik w celu odebrania nagrody wymienia punkty na nagrodę. Odbiór nagrody w salonie następuje po umówieniu wizyty oraz poinformowaniu recepcji o chęci skorzystania z nagrody w programie.Odbiór nagrody w sklepie internetowym Organizatora następuje poprzez wybranie odpowiedniej nagrody po zalogowaniu do Konta.
 5. Odebranie Nagrody skutkuje zmniejszeniem liczby Punktów Uczestnika o ilość punktów niezbędnych do odebrania wybranej Nagrody. Organizator zastrzega, że aktualizacja liczby Punktów na Koncie może zająć do 24 godzin od odbioru Nagrody.
 6. Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o pisemne potwierdzenie odbioru nagrody w chwili jej wydania.
 7. W sytuacji, gdy Uczestnik zdecyduje się na zwrot Nagrody, Punkty, które wykorzystał w celu uzyskania Nagrody, nie będą mu zwracane.
 8. Sponsorem Nagród jest Organizator.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.
 2. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres.
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów realizacji i uczestnictwa w Programie.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Programie.
 5. Każdy Uczestnik ma możliwość :
  • dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • do przenoszenia danych osobowych;
  • do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza RODO.
 6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie, dane osobowe Uczestnika są usuwane.
 7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Uczestnik znajdzie w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie internetowej Organizatora, znajdującej się pod adresem: www.localhost/polityka-prywatnosci

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu Punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji drogą mailową, na adres program@localhost. Reklamacja musi zawierać:
  • Imię i nazwisko Uczestnika,
  • Opis reklamacji,
  • Potwierdzenie transakcji – paragon, potwierdzenie przelewu lub płatności kartą,
  • Datę wystąpienia problemu,
  • Datę ujawnienia problemu.

Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie do 14 dni, a informacja o jej rozpatrzeniu zostanie przesłana Uczestnikowi na adres mailowy, z którego wysłał on zgłoszenie reklamacyjne.

 1. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji w zakresie Konta Uczestnika oraz umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora.
 2. Termin zakończenia Programu, zostanie podany, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 30 dni. Po zakończeniu Programu wymiana Punktów, zarówno na Nagrody, jak i środki pieniężne, nie będzie możliwa.
 3. Organizator jest zobowiązany do umożliwienia Uczestnikowi wymiany Punktów na Nagrody przed zakończeniem Programu.
 4. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora nowej wersji Regulaminu oraz indywidualne powiadomienie każdego Uczestnika drogą elektroniczną pod wskazanym w Koncie Uczestnika adresem email lub numerem telefonu. Jeśli Uczestnik w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmian nie zgłosi braku akceptacji przyjmuje się, że Uczestnik zmiany zaakceptował. Uczestnicy nie akceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Programu jednak zgromadzone punkty będą mogli wykorzystać na dotychczasowych warunkach.
 5. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z Programu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.
 6. Organizator zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich; Dz.U.UE.L.2013.165.1) – niniejszym podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), ułatwiającej pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami: https://ec.europa.eu/consumers/odr